Årsmöte 2023.

Kallelse
Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Välkommen till årsstämma för Tingstäde fiber ek förening.
Söndagen den 14 maj 2023 kl 14.00 vid Polhemsgården i Tingstäde.
Föredragningslista bifogas.
Eventuella motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman. Skicka till ordförande Gert Torndahl på gert.torndahl@yahoo.se.
Föreningen bjuder på fika med smörgås. Välkomna önskar styrelsen!
Facebooksida: Tingstäde fiberförening TFF Hemsida: tingstädefiber.se

Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Ordinarie föreningsstämma
Den 14 maj 2023

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Val av justerare.
 4. Godkännande av röstlängden.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Budget.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 18. Mötets avslutande.

Årsmöte 2022.

Nu är det dags för årsmöte igen.

Söndagen den 22 maj klockan 15:00 ses vi vid Thairauken i Tingstäde.

Föreningen bjuder på fika med smörgås.

Inbjudan och dagordning kan ni se på vår Facebook-sida.

Välkomna!!!!

Facebook.

Gå in och gilla oss på Facebook. Där kommer den mer fortlöpande informationen att finnas från nu. Där är det även lättare för oss allihop att förmedla om någon vill säga eller få ut nåt snabbare till alla. Sök på: Tingstäde fiberförening TFF

Ses och hörs där snart!!!!

Ny medlem!

Om du önskar bli ny medlem vid oss så är det givetvis jättekul!

För att få tag i de dokument du behöver så kontakta vår kassör.

Och i sånt fall Välkommen i gänget…… !

Årsstämma 2020.

Nu finns det ett nytt datum för stämman 2020.

Söndagen den 7 juni klockan 14:00 vid Polhemsgården.

Med detta hoppas vi på bra väder så vi kan vara utomhus och hålla de avstånd till varann som vi borde.

Väl mött……

Styrelsen.

Fakta

Tanken angående fiber för Tingstädes del kom efterhand som samhället blev mer och mer digitaliserat och andra socknar på ön grävde fram fiber till hushållen. Det första mötet blev därför av den 5:e Mars 2012 med 10 stycken nyfikna sockenbor. Där bestämdes att ett stormöte skulle hållas den 22:e April. Detta för att se hur många som faktiskt var intresserade. Under detta möte bestämdes att arbetsgruppen skulle fortsätta sitt arbete för att komma vidare i processen.

Resten av 2012 gick sedan åt att få tillräckligt många att vilja vara med för att det skulle bli av, dvs cirka 65 – 70% av sockenborna. Direkt efter detta så började sedan ett gediget arbete med tillstånd, markavtal och upphandlingar av olika de slag för att kunna genomföra projektet. Det landade i att genomföras i samarbete med Schubergs entreprenad, BRS-networks och Telia för att få allting att fungera som det skulle.

Väl framme i början av 2014 så började arbetet med uppmärkning och röjning för att kunna börja grävningen under sommaren 2014. Under hösten samma år så blåstes det sedan i fiber. Även nodrummet vid Polhemsgården kom till under denna perioden. 

Och sedan i December 2014 så var i stort sett allt igång. I Januari 2015 gjordes den första betalningen i föreningen och nu rullar allting som tänkt sedan det.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

 • Ordförande: Gert Torndahl 070-8380438 gert.torndahl@yahoo.se
 • Vice Ordf: Steve Nilsson 070-5466819 steve53@hotmail.se
 • Kassör: Mailis Ahvenus 070-2100430 merjamailis@gmail.com
 • Sekreterare: Maria Wennström maria.wennstrom@gotland.se
 • Ledamot: Marcus Jörholt 070-2881992 mackanjorholt@icloud.com
 • Suppleant: Tina Messing 073-5669780 post@tinamessing.se
 • Suppleant: Göran Nyberg 073-0669130 goran.nyberg.tingstade@telia.com
 • Suppleant: Jennifer Dickens 070-9491214 g.myrvalder@telia.com
 • Suppleant: Jonas Åberg 070-5392817 jonas@jonasaberg.se