Årsmöte 2023.

Kallelse
Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Välkommen till årsstämma för Tingstäde fiber ek förening.
Söndagen den 14 maj 2023 kl 14.00 vid Polhemsgården i Tingstäde.
Föredragningslista bifogas.
Eventuella motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman. Skicka till ordförande Gert Torndahl på gert.torndahl@yahoo.se.
Föreningen bjuder på fika med smörgås. Välkomna önskar styrelsen!
Facebooksida: Tingstäde fiberförening TFF Hemsida: tingstädefiber.se

Tingstäde Fiber Ekonomisk Förening
Ordinarie föreningsstämma
Den 14 maj 2023

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Val av justerare.
 4. Godkännande av röstlängden.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
  disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Budget.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 18. Mötets avslutande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *